Szukaj w sklepie
12 638 25 10

Winnica Kraków

MENU

Regulamin

Informacje podstawowe

Właścicielem oraz administratorem witryny internetowej www.winnica.krakow.pl jest firma Winnica Alina Kudela z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-082) przy ul. Kazimierza Wielkiego 124, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

NIP 6761765914
REGON 356771115

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 124, tel. 12 638 25 10, mail: kontakt@winnica.krakow.pl

Definicje

 1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.www.winnica.krakow.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Winnica – firma Winnica Alina Kudela (dane firmy ww).
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Regulamin – zasady świadczenia usług przy użyciu drogi elektronicznej w ramach Sklepu Winnica.
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana za pomocą serwisu internetowego Winnica pomiędzy firmą Winnica Alina Kudela, właścicielem Sklepu internetowego www.winnica.krakow.pl a Klientem.
 10. Zamówienie – oświadczenie Klienta, którego wolą jest zawarcie Umowy sprzedaży, a określające rodzaj i ilość Towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Winnica dostępnego pod adresem internetowym www.winnica.krakow.pl
 2. Regulamin niniejszy jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa:    
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania Zamówień produktów prezentowanych w Sklepie;
  • zasady zawierania Umowy sprzedaży dzięki usługom świadczonym w ramach Sklepu internetowego.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych:    
  • dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna);
  • włączona obsługa cookies;
  • włączona obsługa Java script.
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Winnica.
 7. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego).

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego Winnica jest deklaracja pełnoletności.
 2. Ze Sklepu internetowego Winnica mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w zakładce Rejestracja widocznej w prawym górnym rogu strony.
 5. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sklep internetowy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia Zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sklep internetowy wymaga potwierdzenia pełnoletności na początku korzystania z witryny oraz podczas rejestracji.
 6. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz ponowne oświadczenie o pełnoletności.
 7. Firma Winnica Alina Kudela może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, szczególnie, gdy Klient:    
  • w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym podał dane nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, a, co za tym idzie, wprowadzające w błąd albo naruszające prawa osób trzecich;
  • za pośrednictwem Sklepu internetowego Winnica naruszył dobra osobiste osób trzecich, w szczególności dobra innych klientów Sklepu;
  • dopuścił się zachowań niezgodnych z ogólnymi zasadami korzystania z internetu lub niezgodnych z prawem, np. przekazał treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszających inne prawa osób trzecich.
 8. Klient, którego Winnica postanowiła pozbawić możliwości korzystania z usług Sklepu, nie może dokonać ponownej rejestracji.
 9. Klient, korzystając z usług Sklepu Winnica, zobowiązany jest do:    
  • korzystania ze Sklepu internetowego bez zakłócania jego funkcjonowania;
  • nieumieszczania i nierozsyłania spamu w ramach Sklepu internetowego;
  • korzystania z witryny wyłącznie w zakresie użytku własnego;
  • korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z regulaminem oraz ogólnymi zasadami korzystania z internetu.

Procedura zawierania Umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy skorzystać z adresu internetowego www.winnica.krakow.pl, dokonać rejestracji, a następnie wybrać Towary i ich ilość, postępując zgodnie z wytycznymi i komunikatami, które pojawia się na stronie.
 2. Wybór Towaru dokonywany jest poprzez dodanie go do koszyka.
 3. Klient nie może dokonać Zmówienia bez rejestracji.
 4. Do momentu potwierdzenia zamówienia, klient ma możliwość wprowadzania zmian w zakresie wyboru rodzaju Towaru i jego ilości.
 5. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych pól w formularzu zamówienia (dane osobowe, adres wysyłki, itd.), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawiera informacje dotyczące zamówionych Towarów, jednostkowych cen i kwoty łącznej do zapłaty oraz kosztów dostawy. następnym krokiem jest potwierdzenie zamówienia.
 6. Potwierdzenie zamówienia jest traktowane jako oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z firmą Winnica Alina Kudela zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, potwierdzającej zamówienie.
 8. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest sklep Winnica znajdujący się w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 124.
 9. Akceptacja Zamówienia ze strony Klienta jest jednoznaczna z oświadczeniem, że Klient odpowiada za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią.
 10. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż: jest osobą pełnoletnią, nie jest osobą nietrzeźwą w chwili składania Zamówienia i w momencie jego odbioru, nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie dokonuje zakupu alkoholu w celu jego dalszej odsprzedaży.
 11. Wydanie towaru następuje w momencie przekazania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sklep ma podpisaną umowę dotyczącą świadczenia usług kurierskich.
 12. Składając Zamówienie, jednoznacznie Klient upoważnia przedstawiciela firmy kurierskiej do obioru Towaru w imieniu Klienta.

Dostawa

 1. Dostawa zamówionego Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Do wartości Zamówienia doliczane są zryczałtowane koszty przesyłki, które ponosi Klient.
 4. Płatność za przesyłkę wynosi 25zł i jest doliczana do każdego zamówienia. Przy dokonaniu zakupów za minimum 250zł, przesyłka nie jest doliczana do zakupów, jej koszt ponosi sprzedający – firma Winnica.
 5. Klient ma możliwość odbioru zamówionego Towaru osobiście ze sklepu stacjonarnego Winnica, mieszczącego się w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 124.
 6. Termin rozpoczęcia realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania Zamówienia przez Klienta. Wyjątkiem są produkty, których status na stronie to „na zamówienie” – w tych przypadkach termin ustalany jest indywidualnie.
 7. W sytuacjach, kiedy termin powyższy nie może być dopełniony, Klient zostanie poinformowany o przyczynie zaistniałej sytuacji. Klient otrzyma wówczas propozycję przesunięcia terminu dostawy lub anulowania zamówienia.
 8. Sklep zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. Przedstawiciel firmy kurierskiej uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar. W sytuacji, gdy osoba odbierająca Towar nie jest uprawniona do tego (jest nietrzeźwa lub niepełnoletnia), firma Winnica Alina Kudela złoży w terminie 7 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone pieniądze.
 9. Potwierdzeniem zakupu w Sklepie jest dołączony do przesyłki paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie Klienta).
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki REGULAMIN dostępnej na stronie głównej Sklepu.

Ceny i zasady płatności

 1. Ceny Towarów podane na stronie są cenami ostatecznymi dla Klienta, tzn. zawierają podatek VAT. Walutą obowiązującą w Sklepie jest złoty polski.
 2. Płatność za zamówiony Towar Klient uiszcza przelewem na numer konta bankowego oraz poprzez płatności PayU
 3. Dane do przelewu:    
  • PKO BP
  • 06 1440 1127 0000 0000 0288 8424
  • WINNICA Alina Kudela
  • ul. Kazimierza Wielkiego 124
  • 30-082 Kraków
  • W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia.   
 4. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie firmy Winnica Alina Kudela kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.
     

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 2. Klient, który chce odstąpić od umowy jest zobowiązany złożyć oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysłać je na adres Winnica, ul. Kazimierza Wielkiego 124, 30-082 Kraków.
 3. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru przez firmę kurierską.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot Towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od momentu oświadczenia odstąpienia od umowy. Zwrot należy wysłać na adres Winnica, ul. Kazimierza Wielkiego 124, 30-082 Kraków.
 5. Zwracany Towar należy opakować z należytą starannością, aby nie uległ uszkodzeniu podczas przesyłki.

Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Kupujący traci prawo do reklamacji, jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
 3. Aby zachować prawo do reklamacji wystarczy zawiadomić Sprzedawcę przed upływem terminu reklamacji o wszelkich nieprawidłowościach.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. W tym czasie Klient zostanie poinformowany o decyzji i dalszym postępowaniu.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@www.winnica.krakow.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres Winnica, ul. Kazimierza Wielkiego 124, 30-082 Kraków.
 6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać mailem na adres kontakt@winnica.krakow.pl
 7. Klient zobowiązany jest do powiadomienia firmy Winnica Alina Kudela o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu Sklepu internetowego Winnica.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest firma Winnica Alina Kudela i przetwarza ona dane osobowe Klienta jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Żadne dane nie są udostępniane osobom trzecim chyba, że wymaga tego realizacja dostawy.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, czyli właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez firmę Winnica także w celach marketingowych, ale tylko wówczas, gdy Klient wyrazi na to zgodę (newsletter).
 5. Klient ma prawo do wglądu we własne dane, ich zmiany oraz ich usunięcia na życzenie
 6. Więcej informacji znajduje się na stronie naszej Polityki prywatności

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a firmą Winnica Alina Kudela rozstrzygane będą przez sąd właściwy, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a firmą Winnica Alina Kudela rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy Winnica.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.